Thứ Bảy 06 Tháng Ba Năm 2021

Chuyên Mục Phát Thanh

 • Thờ Phượng Giảng Luận

  Chương trình Thờ Phượng - Giảng Luận suy tôn, ca ngợi Chúa qua những bài thánh ca và trình bày về lẽ thật về Đức Chúa Trời qua phần đọc Kinh Thánh và giảng giải Lời Chúa.

 • Niềm Tin Và Cuộc Sống

  Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống chia sẻ những bài học Kinh Thánh về niềm tin Cơ Đốc và như thế nào niềm tin đó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta.

 • Ca Khúc Tâm Linh

  Chương trình Ca Khúc Tâm Linh trình bày những bài hát ca ngợi Chúa thể hiện đức tin, hy vọng và tình yêu với Chúa trong cuộc sống Cơ Đốc.

 • Học Kinh Thánh

  Chương trình Học Kinh Thánh giúp quý thính giả hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi cho đồng loại.

 • Lời Hằng Sống

  Chương trình Lời Hằng Sống giảng giải Kinh Thánh theo từng sách, đoạn nhằm mục đích đem Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mỗi chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.

 • Niềm Hy Vọng

  Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội cho chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng.

 • Giờ Phụ Nữ

  Qua chương trình Giờ Phụ Nữ chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và Hội Thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày hôm nay.

 • Lẽ Thật Cho Đời Sống

  Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hằng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời; và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu phục vụ mục đích đời đời của Nước Đức Chúa Trời.

 • Sống Đạo Tăng Trưởng

  Chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.

 • Sống Đạo Gia Đình

  Chương trình Sống Đạo Gia Đình cung cấp cho quý thính giả những bài học về hôn nhân , gia đình, dạy dỗ con cái trong ánh sáng của Lời Chúa hầu giúp cho đời sống gia đình được đẹp lòng Chúa và ích lợi cho công việc nhà Ngài.

 • Văn Phẩm Cơ Đốc

  Chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc giới thiệu đến quý thính giả những quyển sách bồi linh, truyện Cơ Đốc nhằm cung cấp những kiến thức Kinh Thánh bổ ích trong đời sống theo Chúa.

 • Niềm Tin Minh Họa

  Chương trình Niềm Tin Minh Họa trình bày những mẩu truyện ngắn, lời chứng của người theo Chúa, minh họa quyền năng biến đổi của Tin Lành Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 • Làm Môn Đệ Chúa

  Làm Môn Đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc Nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Jesus trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa Cứu Thế trên trần gian.

 • 1
  • Lê-vi Ký 24:1-25:46
  • Mác 10:13-31
  • Thi Thiên 44:9-26
  • Châm Ngôn 10:20-21
 • 2
  • Lê-vi Ký 25:47-27:13
  • Mác 10:32-52
  • Thi Thiên 45:1-17
  • Châm Ngôn 10:22
 • 3
  • Lê-vi Ký 27:14-Dân số Ký 1:54
  • Mác 11:1-26
  • Thi Thiên 46:1-11
  • Châm Ngôn 10:23
 • 4
  • Dân số Ký 2:1-3:51
  • Mác 11:27-12:17
  • Thi Thiên 47:1-9
  • Châm Ngôn 10:24-25
 • 5
  • Dân số Ký 4:1-5:31
  • Mác 12:18-37
  • Thi Thiên 48:1-14
  • Châm Ngôn 10:26
 • 6
  • Dân số Ký 6:1-7:89
  • Mác 12:38-13:13
  • Thi Thiên 49:1-20
  • Châm Ngôn 10:27-28
 • 7
  • Dân số Ký 8:1-9:23
  • Mác 13:14-37
  • Thi Thiên 50:1-23
  • Châm Ngôn 10:29-30
 • 8
  • Dân số Ký 10:1-11:23
  • Mác 14:1-21
  • Thi Thiên 51:1-19
  • Châm Ngôn 10:31-32
 • 9
  • Dân số Ký 11:24-13:33
  • Mác 14:22-52
  • Thi Thiên 52:1-9
  • Châm Ngôn 11:1-3
 • 10
  • Dân số Ký 14:1-15:16
  • Mác 14:53-72
  • Thi Thiên 53:1-6
  • Châm Ngôn 11:4
 • 11
  • Dân số Ký 15:17-16:40
  • Mác 15:1-47
  • Thi Thiên 54:1-7
  • Châm Ngôn 11:5-6
 • 12
  • Dân số Ký 16:41-18:32
  • Mác 16:1-20
  • Thi Thiên 55:1-23
  • Châm Ngôn 11:7
 • 13
  • Dân số Ký 19:1-20:29
  • Lu-ca 1:1-25
  • Thi Thiên 56:1-13
  • Châm Ngôn 11:8
 • 14
  • Dân số Ký 21:1-22:20
  • Lu-ca 1:26-56
  • Thi Thiên 57:1-11
  • Châm Ngôn 11:9-11
 • 15
  • Dân số Ký 22:21-23:30
  • Lu-ca 1:57-80
  • Thi Thiên 58:1-11
  • Châm Ngôn 11:12-13
 • 16
  • Dân số Ký 24:1-25:18
  • Lu-ca 2:1-35
  • Thi Thiên 59:1-17
  • Châm Ngôn 11:14
 • 17
  • Dân số Ký 26:1-51
  • Lu-ca 2:36-52
  • Thi Thiên 60:1-12
  • Châm Ngôn 11:15
 • 18
  • Dân số Ký 26:52-28:15
  • Lu-ca 3:1-22
  • Thi Thiên 61:1-8
  • Châm Ngôn 11:16-17
 • 19
  • Dân số Ký 28:16-29:40
  • Lu-ca 3:23-38
  • Thi Thiên 62:1-12
  • Châm Ngôn 11:18-19
 • 20
  • Dân số Ký 30:1-31:54
  • Lu-ca 4:1-30
  • Thi Thiên 63:1-11
  • Châm Ngôn 11:20-21
 • 21
  • Dân số Ký 32:1-33:39
  • Lu-ca 4:31-5:11
  • Thi Thiên 64:1-10
  • Châm Ngôn 11:22
 • 22
  • Dân số Ký 33:40-35:34
  • Lu-ca 5:12-28
  • Thi Thiên 65:1-13
  • Châm Ngôn 11:23
 • 23
  • Dân số Ký 36:1-Phục Truyền Luật Lệ Ký 1:46
  • Lu-ca 5:29-6:11
  • Thi Thiên 66:1-20
  • Châm Ngôn 11:24-26
 • 24
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:1-3:29
  • Lu-ca 6:12-38
  • Thi Thiên 67:1-7
  • Châm Ngôn 11:27
 • 25
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:1-49
  • Lu-ca 6:39-7:10
  • Thi Thiên 68:1-18
  • Châm Ngôn 11:28
 • 26
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:1-6:25
  • Lu-ca 7:11-35
  • Thi Thiên 68:19-35
  • Châm Ngôn 11:29-31
 • 27
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:1-8:20
  • Lu-ca 7:36-8:3
  • Thi Thiên 69:1-18
  • Châm Ngôn 12:1
 • 28
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:1-10:22
  • Lu-ca 8:4-21
  • Thi Thiên 69:19-36
  • Châm Ngôn 12:2-3
 • 29
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:1-12:32
  • Lu-ca 8:22-39
  • Thi Thiên 70:1-5
  • Châm Ngôn 12:4
 • 30
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:1-15:23
  • Lu-ca 8:40-9:6
  • Thi Thiên 71:1-24
  • Châm Ngôn 12:5-7
 • 31
  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:1-17:20
  • Lu-ca 9:7-27
  • Thi Thiên 72:1-20
  • Châm Ngôn 12:8-9