Thứ Bảy 26 Tháng Mười Một Năm 2022

Chuyên Mục Phát Thanh

 • Thờ Phượng Giảng Luận

  Chương trình Thờ Phượng - Giảng Luận suy tôn, ca ngợi Chúa qua những bài thánh ca và trình bày về lẽ thật về Đức Chúa Trời qua phần đọc Kinh Thánh và giảng giải Lời Chúa.

 • Niềm Tin Và Cuộc Sống

  Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống chia sẻ những bài học Kinh Thánh về niềm tin Cơ Đốc và như thế nào niềm tin đó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta.

 • Ca Khúc Tâm Linh

  Chương trình Ca Khúc Tâm Linh trình bày những bài hát ca ngợi Chúa thể hiện đức tin, hy vọng và tình yêu với Chúa trong cuộc sống Cơ Đốc.

 • Học Kinh Thánh

  Chương trình Học Kinh Thánh giúp quý thính giả hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi cho đồng loại.

 • Lời Hằng Sống

  Chương trình Lời Hằng Sống giảng giải Kinh Thánh theo từng sách, đoạn nhằm mục đích đem Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mỗi chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.

 • Niềm Hy Vọng

  Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội cho chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng.

 • Phụ Nữ và Gia Đình

  Qua chương trình Giờ Phụ Nữ chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và Hội Thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày hôm nay.

 • Lẽ Thật Cho Đời Sống

  Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hằng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời; và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu phục vụ mục đích đời đời của Nước Đức Chúa Trời.

 • Sống Đạo Tăng Trưởng

  Chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.

 • Sống Đạo Gia Đình

  Chương trình Sống Đạo Gia Đình cung cấp cho quý thính giả những bài học về hôn nhân , gia đình, dạy dỗ con cái trong ánh sáng của Lời Chúa hầu giúp cho đời sống gia đình được đẹp lòng Chúa và ích lợi cho công việc nhà Ngài.

 • Văn Phẩm Cơ Đốc

  Chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc giới thiệu đến quý thính giả những quyển sách bồi linh, truyện Cơ Đốc nhằm cung cấp những kiến thức Kinh Thánh bổ ích trong đời sống theo Chúa.

 • Niềm Tin Minh Họa

  Chương trình Niềm Tin Minh Họa trình bày những mẩu truyện ngắn, lời chứng của người theo Chúa, minh họa quyền năng biến đổi của Tin Lành Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 • Làm Môn Đệ Chúa

  Làm Môn Đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc Nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Jesus trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa Cứu Thế trên trần gian.

 • 1
  • Ê-xê-chi-ên 1:1-3:15
  • Hê-bơ-rơ 3:1-19
  • Thi Thiên 104:1-23
  • Châm Ngôn 26:24-26
 • 2
  • Ê-xê-chi-ên 3:16-6:14
  • Hê-bơ-rơ 4:1-16
  • Thi Thiên 104:24-35
  • Châm Ngôn 26:27
 • 3
  • Ê-xê-chi-ên 7:1-9:11
  • Hê-bơ-rơ 5:1-14
  • Thi Thiên 105:1-15
  • Châm Ngôn 26:28
 • 4
  • Ê-xê-chi-ên 10:1-11:25
  • Hê-bơ-rơ 6:1-20
  • Thi Thiên 105:16-36
  • Châm Ngôn 27:1-2
 • 5
  • Ê-xê-chi-ên 12:1-14:11
  • Hê-bơ-rơ 7:1-17
  • Thi Thiên 105:37-45
  • Châm Ngôn 27:3
 • 6
  • Ê-xê-chi-ên 14:12-16:41
  • Hê-bơ-rơ 7:18-28
  • Thi Thiên 106:1-12
  • Châm Ngôn 27:4-6
 • 7
  • Ê-xê-chi-ên 16:42-17:24
  • Hê-bơ-rơ 8:1-13
  • Thi Thiên 106:13-31
  • Châm Ngôn 27:7-9
 • 8
  • Ê-xê-chi-ên 18:1-19:14
  • Hê-bơ-rơ 9:1-10
  • Thi Thiên 106:32-48
  • Châm Ngôn 27:10
 • 9
  • Ê-xê-chi-ên 20:1-49
  • Hê-bơ-rơ 9:11-28
  • Thi Thiên 107:1-43
  • Châm Ngôn 27:11
 • 10
  • Ê-xê-chi-ên 21:1-22:31
  • Hê-bơ-rơ 10:1-17
  • Thi Thiên 108:1-13
  • Châm Ngôn 27:12
 • 11
  • Ê-xê-chi-ên 23:1-49
  • Hê-bơ-rơ 10:18-39
  • Thi Thiên 109:1-31
  • Châm Ngôn 27:13
 • 12
  • Ê-xê-chi-ên 24:1-26:21
  • Hê-bơ-rơ 11:1-16
  • Thi Thiên 110:1-7
  • Châm Ngôn 27:14
 • 13
  • Ê-xê-chi-ên 27:1-28:26
  • Hê-bơ-rơ 11:17-31
  • Thi Thiên 111:1-10
  • Châm Ngôn 27:15-16
 • 14
  • Ê-xê-chi-ên 29:1-30:26
  • Hê-bơ-rơ 11:32-12:13
  • Thi Thiên 112:1-10
  • Châm Ngôn 27:17
 • 15
  • Ê-xê-chi-ên 31:1-32:32
  • Hê-bơ-rơ 12:14-29
  • Thi Thiên 113:1-114:8
  • Châm Ngôn 27:18-20
 • 16
  • Ê-xê-chi-ên 33:1-34:31
  • Hê-bơ-rơ 13:1-25
  • Thi Thiên 115:1-18
  • Châm Ngôn 27:21-22
 • 17
  • Ê-xê-chi-ên 35:1-36:38
  • Gia-cơ 1:1-18
  • Thi Thiên 116:1-19
  • Châm Ngôn 27:23-27
 • 18
  • Ê-xê-chi-ên 37:1-38:23
  • Gia-cơ 1:19-2:17
  • Thi Thiên 117:1-2
  • Châm Ngôn 28:1
 • 19
  • Ê-xê-chi-ên 39:1-40:27
  • Gia-cơ 2:18-3:18
  • Thi Thiên 118:1-18
  • Châm Ngôn 28:2
 • 20
  • Ê-xê-chi-ên 40:28-41:26
  • Gia-cơ 4:1-17
  • Thi Thiên 118:19-29
  • Châm Ngôn 28:3-5
 • 21
  • Ê-xê-chi-ên 42:1-43:27
  • Gia-cơ 5:1-20
  • Thi Thiên 119:1-16
  • Châm Ngôn 28:6-7
 • 22
  • Ê-xê-chi-ên 44:1-45:12
  • 1 Phi-e-rơ 1:1-12
  • Thi Thiên 119:17-32
  • Châm Ngôn 28:8-10
 • 23
  • Ê-xê-chi-ên 45:13-46:24
  • 1 Phi-e-rơ 1:13-2:10
  • Thi Thiên 119:33-48
  • Châm Ngôn 28:11
 • 24
  • Ê-xê-chi-ên 47:1-48:35
  • 1 Phi-e-rơ 2:11-3:7
  • Thi Thiên 119:49-64
  • Châm Ngôn 28:12-13
 • 25
  • Đa-ni-ên 1:1-2:23
  • 1 Phi-e-rơ 3:8-4:6
  • Thi Thiên 119:65-80
  • Châm Ngôn 28:14
 • 26
  • Đa-ni-ên 2:24-3:30
  • 1 Phi-e-rơ 4:7-5:14
  • Thi Thiên 119:81-96
  • Châm Ngôn 28:15-16
 • 27
  • Đa-ni-ên 4:1-37
  • 2 Phi-e-rơ 1:1-21
  • Thi Thiên 119:97-112
  • Châm Ngôn 28:17-18
 • 28
  • Đa-ni-ên 5:1-31
  • 2 Phi-e-rơ 2:1-22
  • Thi Thiên 119:113-128
  • Châm Ngôn 28:19-20
 • 29
  • Đa-ni-ên 6:1-28
  • 2 Phi-e-rơ 3:1-18
  • Thi Thiên 119:129-152
  • Châm Ngôn 28:21-22
 • 30
  • Đa-ni-ên 7:1-28
  • 1 Giăng 1:1-10
  • Thi Thiên 119:153-176
  • Châm Ngôn 28:23-24