Lịch đọc Kinh Thánh - Tháng 1


Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Ngày 1
 • Sáng Thế Ký 1:1-2:25
 • Ma-thi-ơ 1:1-2:12
 • Thi Thiên 1:1-6
 • Châm Ngôn 1:1-6
Ngày 2
 • Sáng Thế Ký 3:1-4:26
 • Ma-thi-ơ 2:13-3:6
 • Thi Thiên 2:1-12
 • Châm Ngôn 1:7-9
Ngày 3
 • Sáng Thế Ký 5:1-7:24
 • Ma-thi-ơ 3:7-4:11
 • Thi Thiên 3:1-8
 • Châm Ngôn 1:10-19
Ngày 4
 • Sáng Thế Ký 8:1-10:32
 • Ma-thi-ơ 4:12-25
 • Thi Thiên 4:1-8
 • Châm Ngôn 1:20-23
Ngày 5
 • Sáng Thế Ký 11:1-13:4
 • Ma-thi-ơ 5:1-26
 • Thi Thiên 5:1-12
 • Châm Ngôn 1:24-28
Ngày 6
 • Sáng Thế Ký 13:5-15:21
 • Ma-thi-ơ 5:27-48
 • Thi Thiên 6:1-10
 • Châm Ngôn 1:29-33
Ngày 7
 • Sáng Thế Ký 16:1-18:15
 • Ma-thi-ơ 6:1-24
 • Thi Thiên 7:1-17
 • Châm Ngôn 2:1-5
Ngày 8
 • Sáng Thế Ký 18:16-19:38
 • Ma-thi-ơ 6:25-7:14
 • Thi Thiên 8:1-9
 • Châm Ngôn 2:6-15
Ngày 9
 • Sáng Thế Ký 20:1-22:24
 • Ma-thi-ơ 7:15-29
 • Thi Thiên 9:1-12
 • Châm Ngôn 2:16-22
Ngày 10
 • Sáng Thế Ký 23:1-24:51
 • Ma-thi-ơ 8:1-17
 • Thi Thiên 9:13-20
 • Châm Ngôn 3:1-6
Ngày 11
 • Sáng Thế Ký 24:52-26:16
 • Ma-thi-ơ 8:18-34
 • Thi Thiên 10:1-15
 • Châm Ngôn 3:7-8
Ngày 12
 • Sáng Thế Ký 26:17-27:46
 • Ma-thi-ơ 9:1-17
 • Thi Thiên 10:16-18
 • Châm Ngôn 3:9-10
Ngày 13
 • Sáng Thế Ký 28:1-29:35
 • Ma-thi-ơ 9:18-38
 • Thi Thiên 11:1-7
 • Châm Ngôn 3:11-12
Ngày 14
 • Sáng Thế Ký 30:1-31:16
 • Ma-thi-ơ 10:1-23
 • Thi Thiên 12:1-8
 • Châm Ngôn 3:13-15
Ngày 15
 • Sáng Thế Ký 31:17-32:12
 • Ma-thi-ơ 10:24-11:6
 • Thi Thiên 13:1-6
 • Châm Ngôn 3:16-18
Ngày 16
 • Sáng Thế Ký 32:13-34:31
 • Ma-thi-ơ 11:7-30
 • Thi Thiên 14:1-7
 • Châm Ngôn 3:19-20
Ngày 17
 • Sáng Thế Ký 35:1-36:43
 • Ma-thi-ơ 12:1-21
 • Thi Thiên 15:1-5
 • Châm Ngôn 3:21-26
Ngày 18
 • Sáng Thế Ký 37:1-38:30
 • Ma-thi-ơ 12:22-45
 • Thi Thiên 16:1-11
 • Châm Ngôn 3:27-32
Ngày 19
 • Sáng Thế Ký 39:1-41:16
 • Ma-thi-ơ 12:46-13:23
 • Thi Thiên 17:1-15
 • Châm Ngôn 3:33-35
Ngày 20
 • Sáng Thế Ký 41:17-42:17
 • Ma-thi-ơ 13:24-46
 • Thi Thiên 18:1-15
 • Châm Ngôn 4:1-6
Ngày 21
 • Sáng Thế Ký 42:18-43:34
 • Ma-thi-ơ 13:47-14:12
 • Thi Thiên 18:16-36
 • Châm Ngôn 4:7-10
Ngày 22
 • Sáng Thế Ký 44:1-45:28
 • Ma-thi-ơ 14:13-36
 • Thi Thiên 18:37-50
 • Châm Ngôn 4:11-13
Ngày 23
 • Sáng Thế Ký 46:1-47:31
 • Ma-thi-ơ 15:1-28
 • Thi Thiên 19:1-14
 • Châm Ngôn 4:14-19
Ngày 24
 • Sáng Thế Ký 48:1-49:33
 • Ma-thi-ơ 15:29-16:12
 • Thi Thiên 20:1-9
 • Châm Ngôn 4:20-27
Ngày 25
 • Sáng Thế Ký 50:1 - Xuất Ê-díp-tô Ký 2:10
 • Ma-thi-ơ 16:13-17:9
 • Thi Thiên 21:1-13
 • Châm Ngôn 5:1-6
Ngày 26
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 2:11-3:22
 • Ma-thi-ơ 17:10-27
 • Thi Thiên 22:1-18
 • Châm Ngôn 5:7-14
Ngày 27
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-5:21
 • Ma-thi-ơ 18:1-20
 • Thi Thiên 22:19-31
 • Châm Ngôn 5:15-21
Ngày 28
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 5:22-7:25
 • Ma-thi-ơ 18:21-19:12
 • Thi Thiên 23:1-6
 • Châm Ngôn 5:22-23
Ngày 29
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 8:1-9:35
 • Ma-thi-ơ 19:13-30
 • Thi Thiên 24:1-10
 • Châm Ngôn 6:1-5
Ngày 30
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 10:1-12:13
 • Ma-thi-ơ 20:1-28
 • Thi Thiên 25:1-15
 • Châm Ngôn 6:6-11
Ngày 31
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 12:14-13:16
 • Ma-thi-ơ 20:29-21:22
 • Thi Thiên 25:16-22
 • Châm Ngôn 6:12-15