Lịch đọc Kinh Thánh - Tháng 5


Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Ngày 1
 • Các Quan Xét 13:1-14:20
 • Giăng 1:29-51
 • Thi Thiên 102:1-28
 • Châm Ngôn 14:15-16
Ngày 2
 • Các Quan Xét 15:1-16:31
 • Giăng 2:1-25
 • Thi Thiên 103:1-22
 • Châm Ngôn 14:17-19
Ngày 3
 • Các Quan Xét 17:1-18:31
 • Giăng 3:1-21
 • Thi Thiên 104:1-24
 • Châm Ngôn 14:20-21
Ngày 4
 • Các Quan Xét 19:1-20:48
 • Giăng 3:22-4:3
 • Thi Thiên 104:24-35
 • Châm Ngôn 14:22-24
Ngày 5
 • Các Quan Xét 21:1-Ru-tơ 1:22
 • Giăng 4:4-42
 • Thi Thiên 105:1-15
 • Châm Ngôn 14:25
Ngày 6
 • Ru-tơ 2:1-4:22
 • Giăng 4:43-54
 • Thi Thiên 105:16-36
 • Châm Ngôn 14:26-27
Ngày 7
 • 1 Sa-mu-ên 1:1-2:21
 • Giăng 5:1-23
 • Thi Thiên 105:37-45
 • Châm Ngôn 14:28-29
Ngày 8
 • 1 Sa-mu-ên 2:22-4:22
 • Giăng 5:24-47
 • Thi Thiên 106:1-12
 • Châm Ngôn 14:30-31
Ngày 9
 • 1 Sa-mu-ên 5:1-7:17
 • Giăng 6:1-21
 • Thi Thiên 106:13-31
 • Châm Ngôn 14:32-33
Ngày 10
 • 1 Sa-mu-ên 8:1-9:27
 • Giăng 6:22-42
 • Thi Thiên 106:32-48
 • Châm Ngôn 14:34-35
Ngày 11
 • 1 Sa-mu-ên 10:1-11:15
 • Giăng 6:43-71
 • Thi Thiên 107:1-43
 • Châm Ngôn 15:1-3
Ngày 12
 • 1 Sa-mu-ên 12:1-13:23
 • Giăng 7:1-30
 • Thi Thiên 108:1-13
 • Châm Ngôn 15:4
Ngày 13
 • 1 Sa-mu-ên 14:1-52
 • Giăng 7:31-53
 • Thi Thiên 109:1-31
 • Châm Ngôn 15:5-7
Ngày 14
 • 1 Sa-mu-ên 15:1-16:23
 • Giăng 8:1-20
 • Thi Thiên 110:1-7
 • Châm Ngôn 15:8-10
Ngày 15
 • 1 Sa-mu-ên 17:1-18:4
 • Giăng 8:21-30
 • Thi Thiên 111:1-10
 • Châm Ngôn 15:11
Ngày 16
 • 1 Sa-mu-ên 18:5-19:24
 • Giăng 8:31-59
 • Thi Thiên 112:1-10
 • Châm Ngôn 15:12-14
Ngày 17
 • 1 Sa-mu-ên 20:1-21:15
 • Giăng 9:1-41
 • Thi Thiên 113:1-114:8
 • Châm Ngôn 15:15-17
Ngày 18
 • 1 Sa-mu-ên 22:1-23:29
 • Giăng 10:1-21
 • Thi Thiên 115:1-18
 • Châm Ngôn 15:18-19
Ngày 19
 • 1 Sa-mu-ên 24:1-25:44
 • Giăng 10:22-42
 • Thi Thiên 116:1-19
 • Châm Ngôn 15:20-21
Ngày 20
 • 2 Sa-mu-ên 1:1-2:11
 • Giăng 12:20-50
 • Thi Thiên 118:19-29
 • Châm Ngôn 15:27-28
Ngày 21
 • 1 Sa-mu-ên 29:1-31:13
 • Giăng 11:55-12:19
 • Thi Thiên 118:1-18
 • Châm Ngôn 15:24-26
Ngày 22
 • Giô-suê 24:1-33
 • Lu-ca 21:1-28
 • Thi Thiên 89:38-52
 • Châm Ngôn 13:20-23
Ngày 23
 • 2 Sa-mu-ên 2:12-3:39
 • Giăng 13:1-30
 • Thi Thiên 119:1-16
 • Châm Ngôn 15:29-30
Ngày 24
 • 2 Sa-mu-ên 4:1-6:23
 • Giăng 13:31-14:14
 • Thi Thiên 119:17-32
 • Châm Ngôn 15:31-32
Ngày 25
 • 2 Sa-mu-ên 7:1-8:18
 • Giăng 14:15-31
 • Thi Thiên 119:33-48
 • Châm Ngôn 15:33
Ngày 26
 • 2 Sa-mu-ên 9:1-11:27
 • Giăng 15:1-27
 • Thi Thiên 119:49-64
 • Châm Ngôn 16:1-3
Ngày 27
 • 2 Sa-mu-ên 12:1-31
 • Giăng 16:1-33
 • Thi Thiên 119:65-80
 • Châm Ngôn 16:4-5
Ngày 28
 • 2 Sa-mu-ên 13:1-39
 • Giăng 17:1-26
 • Thi Thiên 119:81-96
 • Châm Ngôn 16:6-7
Ngày 29
 • 2 Sa-mu-ên 14:1-15:22
 • Giăng 18:1-24
 • Thi Thiên 119:97-112
 • Châm Ngôn 16:8-9
Ngày 30
 • 2 Sa-mu-ên 15:23-16:23
 • Giăng 18:25-19:22
 • Thi Thiên 119:113-128
 • Châm Ngôn 16:10-11
Ngày 31
 • 2 Sa-mu-ên 17:1-29
 • Giăng 19:23-42
 • Thi Thiên 119:129-152
 • Châm Ngôn 16:12-13