Lịch đọc Kinh Thánh - Tháng 2


Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư
Ngày 1
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-15:18
 • Ma-thi-ơ 21:23-46
 • Thi Thiên 26:1-12
 • Châm Ngôn 6:16-19
Ngày 2
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 15:19-17:7
 • Ma-thi-ơ 22:1-33
 • Thi Thiên 27:1-6
 • Châm Ngôn 6:20-26
Ngày 3
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-19:15
 • Ma-thi-ơ 22:34-23:12
 • Thi Thiên 27:7-14
 • Châm Ngôn 6:27-35
Ngày 4
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16-21:21
 • Ma-thi-ơ 23:13-39
 • Thi Thiên 28:1-9
 • Châm Ngôn 7:1-5
Ngày 5
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 21:22-23:13
 • Ma-thi-ơ 24:1-28
 • Thi Thiên 29:1-11
 • Châm Ngôn 7:6-23
Ngày 6
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-25:40
 • Ma-thi-ơ 24:29-51
 • Thi Thiên 30:1-12
 • Châm Ngôn 7:24-27
Ngày 7
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 26:1-27:21
 • Ma-thi-ơ 25:1-30
 • Thi Thiên 31:1-8
 • Châm Ngôn 8:1-11
Ngày 8
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1-43
 • Ma-thi-ơ 25:31-26:13
 • Thi Thiên 31:9-18
 • Châm Ngôn 8:12-13
Ngày 9
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 29:1-30:10
 • Ma-thi-ơ 26:14-46
 • Thi Thiên 31:19-24
 • Châm Ngôn 8:14-26
Ngày 10
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 30:11-31:18
 • Ma-thi-ơ 26:47-68
 • Thi Thiên 32:1-11
 • Châm Ngôn 8:27-32
Ngày 11
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-33:23
 • Ma-thi-ơ 26:69-27:14
 • Thi Thiên 33:1-11
 • Châm Ngôn 8:33-36
Ngày 12
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 34:1-35:9
 • Ma-thi-ơ 27:15-31
 • Thi Thiên 33:12-22
 • Châm Ngôn 9:1-6
Ngày 13
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 35:10-36:38
 • Ma-thi-ơ 27:32-66
 • Thi Thiên 34:1-10
 • Châm Ngôn 9:7-8
Ngày 14
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 37:1-38:31
 • Ma-thi-ơ 28:1-20
 • Thi Thiên 34:11-22
 • Châm Ngôn 9:9-10
Ngày 15
 • Xuất Ê-díp-tô Ký 39:1-40:38
 • Mác 1:1-28
 • Thi Thiên 35:1-16
 • Châm Ngôn 9:11-12
Ngày 16
 • Lê-vi Ký 1:1-3:17
 • Mác 1:29-2:12
 • Thi Thiên 35:17-28
 • Châm Ngôn 9:13-18
Ngày 17
 • Lê-vi Ký 4:1-5:19
 • Mác 2:13-3:6
 • Thi Thiên 36:1-12
 • Châm Ngôn 10:1-2
Ngày 18
 • Lê-vi Ký 6:1-7:27
 • Mác 3:7-30
 • Thi Thiên 37:1-11
 • Châm Ngôn 10:3-4
Ngày 19
 • Lê-vi Ký 7:28-9:6
 • Mác 3:31-4:25
 • Thi Thiên 37:12-29
 • Châm Ngôn 10:5
Ngày 20
 • Lê-vi Ký 9:7-10:20
 • Mác 4:26-5:20
 • Thi Thiên 37:30-40
 • Châm Ngôn 10:6-7
Ngày 21
 • Lê-vi Ký 11:1-12:8
 • Mác 5:21-43
 • Thi Thiên 38:1-22
 • Châm Ngôn 10:8-9
Ngày 22
 • Lê-vi Ký 13:1-59
 • Mác 6:1-29
 • Thi Thiên 39:1-13
 • Châm Ngôn 10:10
Ngày 23
 • Lê-vi Ký 14:1-57
 • Mác 6:30-56
 • Thi Thiên 40:1-10
 • Châm Ngôn 10:11-12
Ngày 24
 • Lê-vi Ký 15:1-16:28
 • Mác 7:1-23
 • Thi Thiên 40:11-17
 • Châm Ngôn 10:13-14
Ngày 25
 • Lê-vi Ký 16:29-18:30
 • Mác 7:24-8:10
 • Thi Thiên 41:1-13
 • Châm Ngôn 10:15-16
Ngày 26
 • Lê-vi Ký 19:1-20:21
 • Mác 8:11-38
 • Thi Thiên 42:1-11
 • Châm Ngôn 10:17
Ngày 27
 • Lê-vi Ký 20:22-22:16
 • Mác 9:1-29
 • Thi Thiên 43:1-5
 • Châm Ngôn 10:18
Ngày 28
 • Lê-vi Ký 22:17-23:44
 • Mác 9:30-10:12
 • Thi Thiên 44:1-8
 • Châm Ngôn 10:19