Lịch đọc Kinh Thánh - Tháng 10


Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
Ngày 1
 • Ê-sai 62:6-65:25
 • Phi-líp 2:19-3:3
 • Thi Thiên 73:1-28
 • Châm Ngôn 24:13-14
Ngày 2
 • Ê-sai 66:1-24
 • Phi-líp 3:4-21
 • Thi Thiên 74:1-23
 • Châm Ngôn 24:15-16
Ngày 3
 • Giê-rê-mi 1:1-2:30
 • Phi-líp 4:1-23
 • Thi Thiên 75:1-10
 • Châm Ngôn 24:17-20
Ngày 4
 • Giê-rê-mi 2:31-4:18
 • Cô-lô-se 1:1-17
 • Thi Thiên 76:1-12
 • Châm Ngôn 24:21-22
Ngày 5
 • Giê-rê-mi 4:19-6:15
 • Cô-lô-se 1:18-2:7
 • Thi Thiên 77:1-20
 • Châm Ngôn 24:23-25
Ngày 6
 • Giê-rê-mi 6:16-8:7
 • Cô-lô-se 2:8-23
 • Thi Thiên 78:1-31
 • Châm Ngôn 24:26
Ngày 7
 • Giê-rê-mi 8:8-9:26
 • Cô-lô-se 3:1-17
 • Thi Thiên 78:32-55
 • Châm Ngôn 24:27
Ngày 8
 • Giê-rê-mi 10:1-11:23
 • Cô-lô-se 3:18-4:18
 • Thi Thiên 78:56-72
 • Châm Ngôn 24:28-29
Ngày 9
 • Giê-rê-mi 12:1-14:10
 • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-2:8
 • Thi Thiên 79:1-13
 • Châm Ngôn 24:30-34
Ngày 10
 • Giê-rê-mi 14:11-16:15
 • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-3:13
 • Thi Thiên 80:1-19
 • Châm Ngôn 25:1-5
Ngày 11
 • Giê-rê-mi 16:16-18:23
 • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-5:3
 • Thi Thiên 81:1-16
 • Châm Ngôn 25:6-8
Ngày 12
 • Giê-rê-mi 19:1-21:14
 • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-28
 • Thi Thiên 82:1-8
 • Châm Ngôn 25:9-10
Ngày 13
 • Giê-rê-mi 22:1-23:20
 • 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
 • Thi Thiên 83:1-18
 • Châm Ngôn 25:11-14
Ngày 14
 • Giê-rê-mi 23:21-25:38
 • 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
 • Thi Thiên 84:1-12
 • Châm Ngôn 25:15
Ngày 15
 • Giê-rê-mi 26:1-27:22
 • 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18
 • Thi Thiên 85:1-13
 • Châm Ngôn 25:16
Ngày 16
 • Giê-rê-mi 28:1-29:32
 • 1 Ti-mô-thê 1:1-20
 • Thi Thiên 86:1-17
 • Châm Ngôn 25:17
Ngày 17
 • Giê-rê-mi 30:1-31:26
 • 1 Ti-mô-thê 2:1-15
 • Thi Thiên 87:1-7
 • Châm Ngôn 25:18-19
Ngày 18
 • Giê-rê-mi 31:27-32:44
 • 1 Ti-mô-thê 3:1-16
 • Thi Thiên 88:1-18
 • Châm Ngôn 25:20-22
Ngày 19
 • Giê-rê-mi 33:1-34:22
 • 1 Ti-mô-thê 4:1-16
 • Thi Thiên 89:1-13
 • Châm Ngôn 25:23-24
Ngày 20
 • Giê-rê-mi 35:1-36:32
 • 1 Ti-mô-thê 5:1-25
 • Thi Thiên 89:14-37
 • Châm Ngôn 25:25-27
Ngày 21
 • Giê-rê-mi 37:1-38:28
 • 1 Ti-mô-thê 6:1-21
 • Thi Thiên 89:38-52
 • Châm Ngôn 25:28
Ngày 22
 • Giê-rê-mi 39:1-41:18
 • 2 Ti-mô-thê 1:1-18
 • Thi Thiên 90:1-91:16
 • Châm Ngôn 26:1-2
Ngày 23
 • Giê-rê-mi 42:1-44:23
 • 2 Ti-mô-thê 2:1-21
 • Thi Thiên 92:1-93:5
 • Châm Ngôn 26:3-5
Ngày 24
 • Giê-rê-mi 44:24-47:7
 • 2 Ti-mô-thê 2:22-3:17
 • Thi Thiên 94:1-23
 • Châm Ngôn 26:6-8
Ngày 25
 • Giê-rê-mi 48:1-49:22
 • 2 Ti-mô-thê 4:1-22
 • Thi Thiên 95:1-96:13
 • Châm Ngôn 26:9-12
Ngày 26
 • Giê-rê-mi 49:23-50:46
 • Tít 1:1-16
 • Thi Thiên 97:1-98:9
 • Châm Ngôn 26:13-16
Ngày 27
 • Giê-rê-mi 51:1-53
 • Tít 2:1-15
 • Thi Thiên 99:1-9
 • Châm Ngôn 26:17
Ngày 28
 • Giê-rê-mi 51:54-52:34
 • Tít 3:1-15
 • Thi Thiên 100:1-5
 • Châm Ngôn 26:18-19
Ngày 29
 • Ca Thương 1:1-2:22
 • Phi-lê-môn 1:1-25
 • Thi Thiên 101:1-8
 • Châm Ngôn 26:20
Ngày 30
 • Ca Thương 3:1-66
 • Hê-bơ-rơ 1:1-14
 • Thi Thiên 102:1-28
 • Châm Ngôn 26:21-22
Ngày 31
 • Ca Thương 4:1-5:22
 • Hê-bơ-rơ 2:1-18
 • Thi Thiên 103:1-22
 • Châm Ngôn 26:23