Lịch đọc Kinh Thánh - Tháng 11


Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm
Ngày 1
 • Ê-xê-chi-ên 1:1-3:15
 • Hê-bơ-rơ 3:1-19
 • Thi Thiên 104:1-23
 • Châm Ngôn 26:24-26
Ngày 2
 • Ê-xê-chi-ên 3:16-6:14
 • Hê-bơ-rơ 4:1-16
 • Thi Thiên 104:24-35
 • Châm Ngôn 26:27
Ngày 3
 • Ê-xê-chi-ên 7:1-9:11
 • Hê-bơ-rơ 5:1-14
 • Thi Thiên 105:1-15
 • Châm Ngôn 26:28
Ngày 4
 • Ê-xê-chi-ên 10:1-11:25
 • Hê-bơ-rơ 6:1-20
 • Thi Thiên 105:16-36
 • Châm Ngôn 27:1-2
Ngày 5
 • Ê-xê-chi-ên 12:1-14:11
 • Hê-bơ-rơ 7:1-17
 • Thi Thiên 105:37-45
 • Châm Ngôn 27:3
Ngày 6
 • Ê-xê-chi-ên 14:12-16:41
 • Hê-bơ-rơ 7:18-28
 • Thi Thiên 106:1-12
 • Châm Ngôn 27:4-6
Ngày 7
 • Ê-xê-chi-ên 16:42-17:24
 • Hê-bơ-rơ 8:1-13
 • Thi Thiên 106:13-31
 • Châm Ngôn 27:7-9
Ngày 8
 • Ê-xê-chi-ên 18:1-19:14
 • Hê-bơ-rơ 9:1-10
 • Thi Thiên 106:32-48
 • Châm Ngôn 27:10
Ngày 9
 • Ê-xê-chi-ên 20:1-49
 • Hê-bơ-rơ 9:11-28
 • Thi Thiên 107:1-43
 • Châm Ngôn 27:11
Ngày 10
 • Ê-xê-chi-ên 21:1-22:31
 • Hê-bơ-rơ 10:1-17
 • Thi Thiên 108:1-13
 • Châm Ngôn 27:12
Ngày 11
 • Ê-xê-chi-ên 23:1-49
 • Hê-bơ-rơ 10:18-39
 • Thi Thiên 109:1-31
 • Châm Ngôn 27:13
Ngày 12
 • Ê-xê-chi-ên 24:1-26:21
 • Hê-bơ-rơ 11:1-16
 • Thi Thiên 110:1-7
 • Châm Ngôn 27:14
Ngày 13
 • Ê-xê-chi-ên 27:1-28:26
 • Hê-bơ-rơ 11:17-31
 • Thi Thiên 111:1-10
 • Châm Ngôn 27:15-16
Ngày 14
 • Ê-xê-chi-ên 29:1-30:26
 • Hê-bơ-rơ 11:32-12:13
 • Thi Thiên 112:1-10
 • Châm Ngôn 27:17
Ngày 15
 • Ê-xê-chi-ên 31:1-32:32
 • Hê-bơ-rơ 12:14-29
 • Thi Thiên 113:1-114:8
 • Châm Ngôn 27:18-20
Ngày 16
 • Ê-xê-chi-ên 33:1-34:31
 • Hê-bơ-rơ 13:1-25
 • Thi Thiên 115:1-18
 • Châm Ngôn 27:21-22
Ngày 17
 • Ê-xê-chi-ên 35:1-36:38
 • Gia-cơ 1:1-18
 • Thi Thiên 116:1-19
 • Châm Ngôn 27:23-27
Ngày 18
 • Ê-xê-chi-ên 37:1-38:23
 • Gia-cơ 1:19-2:17
 • Thi Thiên 117:1-2
 • Châm Ngôn 28:1
Ngày 19
 • Ê-xê-chi-ên 39:1-40:27
 • Gia-cơ 2:18-3:18
 • Thi Thiên 118:1-18
 • Châm Ngôn 28:2
Ngày 20
 • Ê-xê-chi-ên 40:28-41:26
 • Gia-cơ 4:1-17
 • Thi Thiên 118:19-29
 • Châm Ngôn 28:3-5
Ngày 21
 • Ê-xê-chi-ên 42:1-43:27
 • Gia-cơ 5:1-20
 • Thi Thiên 119:1-16
 • Châm Ngôn 28:6-7
Ngày 22
 • Ê-xê-chi-ên 44:1-45:12
 • 1 Phi-e-rơ 1:1-12
 • Thi Thiên 119:17-32
 • Châm Ngôn 28:8-10
Ngày 23
 • Ê-xê-chi-ên 45:13-46:24
 • 1 Phi-e-rơ 1:13-2:10
 • Thi Thiên 119:33-48
 • Châm Ngôn 28:11
Ngày 24
 • Ê-xê-chi-ên 47:1-48:35
 • 1 Phi-e-rơ 2:11-3:7
 • Thi Thiên 119:49-64
 • Châm Ngôn 28:12-13
Ngày 25
 • Đa-ni-ên 1:1-2:23
 • 1 Phi-e-rơ 3:8-4:6
 • Thi Thiên 119:65-80
 • Châm Ngôn 28:14
Ngày 26
 • Đa-ni-ên 2:24-3:30
 • 1 Phi-e-rơ 4:7-5:14
 • Thi Thiên 119:81-96
 • Châm Ngôn 28:15-16
Ngày 27
 • Đa-ni-ên 4:1-37
 • 2 Phi-e-rơ 1:1-21
 • Thi Thiên 119:97-112
 • Châm Ngôn 28:17-18
Ngày 28
 • Đa-ni-ên 5:1-31
 • 2 Phi-e-rơ 2:1-22
 • Thi Thiên 119:113-128
 • Châm Ngôn 28:19-20
Ngày 29
 • Đa-ni-ên 6:1-28
 • 2 Phi-e-rơ 3:1-18
 • Thi Thiên 119:129-152
 • Châm Ngôn 28:21-22
Ngày 30
 • Đa-ni-ên 7:1-28
 • 1 Giăng 1:1-10
 • Thi Thiên 119:153-176
 • Châm Ngôn 28:23-24