Lẽ Thật Cho Đời Sống

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 20: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Trông Đợi Tha Thứ (Phần 2)

Bài 19: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Đấng Hay Tha Thứ (Phần 1)

Bài 18: Bánh Cha Đủ Ngày – Luca 11:1-4 – Không Đưa Chân Đá Ngược (Phần 3)

Bài 17: Bánh Cha Đủ Ngày – Luca 11:1-4 – Không Thiếu Thốn Gì (Phần 2)

Bài 16: Bánh Cha Đủ Ngày – Luca 11:1-4 – Thái Độ Trông Cậy (Phần 1)

Bài 15: Ý Cha Được Nên – Luca 11:1-4 (Phần 3)

Bài 14: Ý Cha Được Nên – Luca 11:1-4 – Thái Độ Sống (Phần 2)

Bài 13: Ý Cha Được Nên – Luca 11:1-4 – Khoái Lạc Trong Chúa (Phần 1)

Bài 12: Nước Cha Mau Đến – Luca 11:1-4 – Vấn Đề Quan Tâm (Phần 3)

Bài 11: Nước Cha Mau Đến – Luca 11:1-4 – Vấn Đề Quan Tâm (Phần 2)