Lẽ Thật Cho Đời Sống

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 10: Nước Cha Mau Đến – Luca 11:1-4 – Cầu Xin Nước Chúa (Phần 1)

Bài 09: Danh Cha Tôn Thánh – Luca 11:1-4 – Lời Chúa Trong Cầu Nguyện (Phần 3)

Bài 08: Danh Cha Tôn Thánh – Luca 11:1-4 – Lời Chúa Trong Cầu Nguyện (Phần 2)

Bài 07: Danh Cha Tôn Thánh – Luca 11:1-4 – (Phần 1)

Bài 06: Cha Trên Trời – Luca 11:1-4 – (Phần 3)

Bài 05: Cha Trên Trời – Luca 11:1-4 – Tập Tành Thói Quen Cầu Nguyện (Phần 2)

Bài 04: Cha Trên Trời – Luca 11:1-4 – Không Xứng Đáng (Phần 1)

Bài 03: Mẫu Mực Cầu Nguyện – Luca 11:1-4 – Quá Khó Khăn (Phần 3)

Bài 02: Mẫu Mực Cầu Nguyện – Luca 11:1-4 – Không Cần Cầu Nguyện (Phần 2)

Bài 01: Mẫu Mực Cầu Nguyện – Luca 11:1-4 – Quá Bận Rộn (Phần 1)