Lẽ Thật Cho Đời Sống

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 02: Mẫu Mực Cầu Nguyện – Luca 11:1-4 – Không Cần Cầu Nguyện (Phần 2)

Bài 01: Mẫu Mực Cầu Nguyện – Luca 11:1-4 – Quá Bận Rộn (Phần 1)

Bài 26: Nối Kết Đồng Công Quan Trọng (Phần 5) – Tâm Tình Tầm Thường – 1 Têsalônica 5:12-13

Bài 27: Nối Kết Đồng Công Quan Trọng (Phần 6) – Trách Nhiệm Thực Hành – 1 Têsalônica 5:12-13

Bài 25: Nối Kết Đồng Công Quan Trọng (Phần 4) – Không Phải Dân Chủ – 1 Têsalônica 5:12-13

Bài 24: Nối Kết Đồng Công Quan Trọng (Phần 3) – Hai Trách Nhiệm – 1 Têsalônica 5:12-13

Bài 23: Nối Kết Đồng Công Quan Trọng (Phần 2) – Tăng Lương – 1 Têsalônica 5:12-13

Bài 22: Nối Kết Đồng Công Quan Trọng (Phần 1) – Thêm – 1 Têsalônica 5:12-13

Bài 21: Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh (Phần 3) – 2 Côrinhtô 8:15-9:5 – Lý Do Chia Sẻ

Bài 20: Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh (Phần 2) – 2 Côrinhtô 8:15-9:5 – Luật Chia Sẻ