Lẽ Thật Cho Đời Sống

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 24: Nối Kết Đồng Công Quan Trọng (Phần 3) – Hai Trách Nhiệm – 1 Têsalônica 5:12-13

Bài 23: Nối Kết Đồng Công Quan Trọng (Phần 2) – Tăng Lương – 1 Têsalônica 5:12-13

Bài 22: Nối Kết Đồng Công Quan Trọng (Phần 1) – Thêm – 1 Têsalônica 5:12-13

Bài 21: Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh (Phần 3) – 2 Côrinhtô 8:15-9:5 – Lý Do Chia Sẻ

Bài 20: Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh (Phần 2) – 2 Côrinhtô 8:15-9:5 – Luật Chia Sẻ

Bài 19: Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh (Phần 1) – 2 Côrinhtô 8:15-9:5 – Thực Hành Hay Dự Tính

Bài 18: Tôi Dâng Hiến Trong Hội Thánh Tôi – 2 Côrinhtô 8:1-15 (Phần 6) – Thiếu Hay Đủ?

Bài 17: Tôi Dâng Hiến Trong Hội Thánh Tôi – 2 Côrinhtô 8:1-15 (Phần 5) – Đại Gia

Bài 16: Tôi Dâng Hiến Trong Hội Thánh Tôi – 2 Côrinhtô 8:1-15 (Phần 4) – Thông Công Tin Lành

Bài 15: Tôi Dâng Hiến Trong Hội Thánh Tôi – 2 Côrinhtô 8:1-15 (Phần 3) – Cách Đẹp Lòng Chúa