Lịch đọc Kinh Thánh - Tháng 6


Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
Ngày 1
 • 2 Sa-mu-ên 18:1-19:10
 • Giăng 20:1-31
 • Thi Thiên 119:153-176
 • Châm Ngôn 16:14-15
Ngày 2
 • 2 Sa-mu-ên 19:11-20:13
 • Giăng 21:1-25
 • Thi Thiên 120:1-7
 • Châm Ngôn 16:16-17
Ngày 3
 • 2 Sa-mu-ên 20:14-21:22
 • Công vụ các Sứ Đồ 1:1-26
 • Thi Thiên 121:1-8
 • Châm Ngôn 16:18
Ngày 4
 • 2 Sa-mu-ên 22:1-23:23
 • Công vụ các Sứ Đồ 2:1-47
 • Thi Thiên 122:1-9
 • Châm Ngôn 16:19-20
Ngày 5
 • 2 Sa-mu-ên 23:24-24:25
 • Công vụ các Sứ Đồ 3:1-26
 • Thi Thiên 123:1-4
 • Châm Ngôn 16:21-23
Ngày 6
 • 1 Các Vua 1:1-53
 • Công vụ các Sứ Đồ 4:1-37
 • Thi Thiên 124:1-8
 • Châm Ngôn 16:24
Ngày 7
 • 1 Các Vua 2:1-3:2
 • Công vụ các Sứ Đồ 5:1-42
 • Thi Thiên 125:1-5
 • Châm Ngôn 16:25
Ngày 8
 • 1 Các Vua 3:3-4:34
 • Công vụ các Sứ Đồ 6:1-15
 • Thi Thiên 126:1-6
 • Châm Ngôn 16:26-27
Ngày 9
 • 1 Các Vua 5:1-6:38
 • Công vụ các Sứ Đồ 7:1-29
 • Thi Thiên 127:1-5
 • Châm Ngôn 16:28-30
Ngày 10
 • 1 Các Vua 7:1-51
 • Công vụ các Sứ Đồ 7:30-50
 • Thi Thiên 128:1-6
 • Châm Ngôn 16:31-33
Ngày 11
 • 1 Các Vua 8:1-66
 • Công vụ các Sứ Đồ 7:51-8:13
 • Thi Thiên 129:1-8
 • Châm Ngôn 17:1
Ngày 12
 • 1 Các Vua 9:1-10:29
 • Công vụ các Sứ Đồ 8:14-40
 • Thi Thiên 130:1-8
 • Châm Ngôn 17:2-3
Ngày 13
 • 1 Các Vua 11:1-12:19
 • Công vụ các Sứ Đồ 9:1-25
 • Thi Thiên 131:1-3
 • Châm Ngôn 17:4-5
Ngày 14
 • 1 Các Vua 12:20-13:34
 • Công vụ các Sứ Đồ 9:26-43
 • Thi Thiên 132:1-18
 • Châm Ngôn 17:6
Ngày 15
 • 1 Các Vua 14:1-15:24
 • Công vụ các Sứ Đồ 10:1-23
 • Thi Thiên 133:1-3
 • Châm Ngôn 17:7-8
Ngày 16
 • 1 Các Vua 15:25-17:24
 • Công vụ các Sứ Đồ 10:24-48
 • Thi Thiên 134:1-3
 • Châm Ngôn 17:9-11
Ngày 17
 • 1 Các Vua 18:1-46
 • Công vụ các Sứ Đồ 11:1-30
 • Thi Thiên 135:1-21
 • Châm Ngôn 17:12-13
Ngày 18
 • 1 Các Vua 19:1-21
 • Công vụ các Sứ Đồ 12:1-23
 • Thi Thiên 136:1-26
 • Châm Ngôn 17:14-15
Ngày 19
 • 1 Các Vua 20:1-21:29
 • Công vụ các Sứ Đồ 12:24-13:15
 • Thi Thiên 137:1-9
 • Châm Ngôn 17:16
Ngày 20
 • 1 Các Vua 22:1-53
 • Công vụ các Sứ Đồ 13:16-41
 • Thi Thiên 138:1-8
 • Châm Ngôn 17:17-18
Ngày 21
 • 2 Các Vua 1:1-2:25
 • Công vụ các Sứ Đồ 13:42-14:7
 • Thi Thiên 139:1-24
 • Châm Ngôn 17:19-21
Ngày 22
 • 2 Các Vua 3:1-4:17
 • Công vụ các Sứ Đồ 14:8-28
 • Thi Thiên 140:1-13
 • Châm Ngôn 17:22
Ngày 23
 • 2 Các Vua 4:18-5:27
 • Công vụ các Sứ Đồ 15:1-35
 • Thi Thiên 141:1-10
 • Châm Ngôn 17:23
Ngày 24
 • 2 Các Vua 6:1-7:20
 • Công vụ các Sứ Đồ 15:36-16:15
 • Thi Thiên 142:1-7
 • Châm Ngôn 17:24-25
Ngày 25
 • 2 Các Vua 8:1-9:13
 • Công vụ các Sứ Đồ 16:16-40
 • Thi Thiên 143:1-12
 • Châm Ngôn 17:26
Ngày 26
 • 2 Các Vua 9:14-10:31
 • Công vụ các Sứ Đồ 17:1-34
 • Thi Thiên 144:1-15
 • Châm Ngôn 17:27-28
Ngày 27
 • 2 Các Vua 10:32-12:21
 • Công vụ các Sứ Đồ 18:1-22
 • Thi Thiên 145:1-21
 • Châm Ngôn 18:1
Ngày 28
 • 2 Các Vua 13:1-14:29
 • Công vụ các Sứ Đồ 18:23-19:12
 • Thi Thiên 146:1-10
 • Châm Ngôn 18:2-3
Ngày 29
 • 2 Các Vua 15:1-16:20
 • Công vụ các Sứ Đồ 19:13-41
 • Thi Thiên 147:1-20
 • Châm Ngôn 18:4-5
Ngày 30
 • 2 Các Vua 17:1-18:12
 • Công vụ các Sứ Đồ 20:1-38
 • Thi Thiên 148:1-14
 • Châm Ngôn 18:6-7