Lời Hằng Sống

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 090: Hội Thánh Được Cất Lên Không Trung – Khải Huyền 4:1 – (Phần 6)

Bài 089: Hội Thánh Được Cất Lên Không Trung – Khải Huyền 4:1 – (Phần 5)

Bài 088: Hội Thánh Được Cất Lên Không Trung – Khải Huyền 4:1 – (Phần 4)

Bài 087: Hội Thánh Được Cất Lên Không Trung – Khải Huyền 4:1 – (Phần 3)

Bài 086: Hội Thánh Được Cất Lên Không Trung – Khải Huyền 4:1 – (Phần 2)

Bài 085: Hội Thánh Được Cất Lên Không Trung – Khải Huyền 4:1 – (Phần 1)

Bài 084: Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh – Khải Huyền 4:1 (Phần 1)

Bài 083: Trở Lại Tương Lai – Khải Huyền 4:1 (Phần 3)

Bài 082: Trở Lại Tương Lai – Khải Huyền 4:1 (Phần 2)

Bài 081: Trở Lại Tương Lai – Khải Huyền 4:1 (Phần 1)