Lời Hằng Sống

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 148: Hai Nhân Chứng – Khải Huyền 11:1-14 – (Phần 6) Sau Ba Ngày Rưỡi

Bài 147: Hai Nhân Chứng – Khải Huyền 11:1-14 – (Phần 5) Hai Cây Olive

Bài 146: Hai Nhân Chứng – Khải Huyền 11:1-14 – (Phần 4) Phục Hồi Dân Chúa

Bài 145: Hai Nhân Chứng – Khải Huyền 11:1-14 – (Phần 3) Thời Giờ Dân Ngoại

Bài 144: Hai Nhân Chứng – Khải Huyền 11:1-14 – (Phần 2) Xây Lại Đền Thờ

Bài 143: Hai Nhân Chứng – Khải Huyền 11:1-14 – (Phần 1) Thước Đo

Giáng Sinh – Oai Quyền Ân Điển – Ê-phê-sô 2:1-5 (Phần 1)

Bài 142: Quyển Sách Nhỏ – Khải Huyền 10:8-11 – (Phần 2) Cho Mọi Dân

Bài 141: Quyển Sách Nhỏ – Khải Huyền 10:8-11 – (Phần 1) Ngọt Trong Miệng Đắng Trong Bụng

Bài 140: Tiếng Rền Phán Từ Trời – Khải Huyền 10:1-7 – (Phần 3) Không Còn Thì Giờ