Lịch đọc Kinh Thánh - Tháng 4


Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Ngày 1
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:1-20:20
 • Lu-ca 9:28-50
 • Thi Thiên 73:1-28
 • Châm Ngôn 12:10
Ngày 2
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:1-22:30
 • Lu-ca 9:51-10:12
 • Thi Thiên 74:1-23
 • Châm Ngôn 12:11
Ngày 3
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:1-1:19
 • Lu-ca 10:13-37
 • Thi Thiên 75:1-10
 • Châm Ngôn 12:12-14
Ngày 4
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký 26:1-27:26
 • Lu-ca 10:38-11:13
 • Thi Thiên 76:1-12
 • Châm Ngôn 12:15-17
Ngày 5
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-68
 • Lu-ca 11:14-36
 • Thi Thiên 77:1-20
 • Châm Ngôn 12:18
Ngày 6
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:1-30:20
 • Lu-ca 11:37-12:7
 • Thi Thiên 78:1-31
 • Châm Ngôn 12:19-20
Ngày 7
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:1-32:27
 • Lu-ca 12:8-34
 • Thi Thiên 78:32-55
 • Châm Ngôn 12:21-23
Ngày 8
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:28-52
 • Lu-ca 12:35-59
 • Thi Thiên 78:56-64
 • Châm Ngôn 12:24
Ngày 9
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:1-29
 • Lu-ca 13:1-21
 • Thi Thiên 78:65-72
 • Châm Ngôn 12:25
Ngày 10
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:1-Giô-suê 2:24
 • Lu-ca 13:22-14:6
 • Thi Thiên 79:1-13
 • Châm Ngôn 12:26
Ngày 11
 • Giô-suê 3:1-4:24
 • Lu-ca 14:7-35
 • Thi Thiên 80:1-19
 • Châm Ngôn 12:27-28
Ngày 12
 • Giô-suê 5:1-7:15
 • Lu-ca 15:1-32
 • Thi Thiên 81:1-16
 • Châm Ngôn 13:1
Ngày 13
 • Giô-suê 7:16-9:2
 • Lu-ca 16:1-18
 • Thi Thiên 82:1-8
 • Châm Ngôn 13:2-3
Ngày 14
 • Giô-suê 9:3-10:43
 • Lu-ca 16:19-17:10
 • Thi Thiên 83:1-18
 • Châm Ngôn 13:4
Ngày 15
 • Giô-suê 11:1-12:24
 • Lu-ca 17:11-37
 • Thi Thiên 84:1-12
 • Châm Ngôn 13:5-6
Ngày 16
 • Giô-suê 13:1-14:15
 • Lu-ca 18:1-17
 • Thi Thiên 85:1-13
 • Châm Ngôn 13:7-8
Ngày 17
 • Giô-suê 15:1-63
 • Lu-ca 18:18-43
 • Thi Thiên 86:1-17
 • Châm Ngôn 13:9-10
Ngày 18
 • Giô-suê 16:1-18:28
 • Lu-ca 19:1-27
 • Thi Thiên 87:1-7
 • Châm Ngôn 13:11
Ngày 19
 • Giô-suê 19:1-20:9
 • Lu-ca 19:28-48
 • Thi Thiên 88:1-18
 • Châm Ngôn 13:12-14
Ngày 20
 • Giô-suê 21:1-22:20
 • Lu-ca 20:1-26
 • Thi Thiên 89:1-13
 • Châm Ngôn 13:15-16
Ngày 21
 • Giô-suê 22:21-23:16
 • Lu-ca 20:27-47
 • Thi Thiên 89:14-37
 • Châm Ngôn 13:17-19
Ngày 22
 • Giô-suê 24:1-33
 • Lu-ca 21:1-28
 • Thi Thiên 89:38-52
 • Châm Ngôn 13:20-23
Ngày 23
 • Các Quan Xét 1:1-2:9
 • Lu-ca 21:29-22:13
 • Thi Thiên 90:1-91:16
 • Châm Ngôn 13:24-25
Ngày 24
 • Các Quan Xét 2:10-3:31
 • Lu-ca 22:14-34
 • Thi Thiên 92:1-93:5
 • Châm Ngôn 14:1-2
Ngày 25
 • Các Quan Xét 4:1-5:31
 • Lu-ca 22:35-53
 • Thi Thiên 94:1-23
 • Châm Ngôn 14:3-4
Ngày 26
 • Các Quan Xét 6:1-40
 • Lu-ca 22:54-23:12
 • Thi Thiên 95:1-96:13
 • Châm Ngôn 14:5-6
Ngày 27
 • Các Quan Xét 7:1-8:17
 • Lu-ca 23:13-43
 • Thi Thiên 97:1-98:9
 • Châm Ngôn 14:7-8
Ngày 28
 • Các Quan Xét 8:18-9:21
 • Lu-ca 23:44-24:12
 • Thi Thiên 99:1-9
 • Châm Ngôn 14:9-10
Ngày 29
 • Các Quan Xét 9:22-10:18
 • Lu-ca 24:13-53
 • Thi Thiên 100:1-5
 • Châm Ngôn 14:11-12
Ngày 30
 • Các Quan Xét 11:1-12:15
 • Giăng 1:1-28
 • Thi Thiên 101:1-8
 • Châm Ngôn 14:13-14