Lịch đọc Kinh Thánh - Tháng 9


Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm
Ngày 1
 • Gióp 40:1-42:17
 • 2 Cô-rinh-tô 5:11-21
 • Thi Thiên 45:1-17
 • Châm Ngôn 22:14
Ngày 2
 • Truyền Đạo 1:1-3:22
 • 2 Cô-rinh-tô 6:1-13
 • Thi Thiên 46:1-11
 • Châm Ngôn 22:15
Ngày 3
 • Truyền Đạo 4:1-6:12
 • 2 Cô-rinh-tô 6:14-7:7
 • Thi Thiên 47:1-9
 • Châm Ngôn 22:16
Ngày 4
 • Truyền Đạo 7:1-9:18
 • 2 Cô-rinh-tô 7:8-16
 • Thi Thiên 48:1-14
 • Châm Ngôn 22:17-19
Ngày 5
 • Truyền Đạo 10:1-12:14
 • 2 Cô-rinh-tô 8:1-15
 • Thi Thiên 49:1-20
 • Châm Ngôn 22:20-21
Ngày 6
 • Nhã Ca 1:1-4:16
 • 2 Cô-rinh-tô 8:16-24
 • Thi Thiên 50:1-23
 • Châm Ngôn 22:22-23
Ngày 7
 • Nhã Ca 5:1-8:14
 • 2 Cô-rinh-tô 9:1-15
 • Thi Thiên 51:1-19
 • Châm Ngôn 22:24-25
Ngày 8
 • Ê-sai 1:1-2:22
 • 2 Cô-rinh-tô 10:1-18
 • Thi Thiên 52:1-9
 • Châm Ngôn 22:26-27
Ngày 9
 • Ê-sai 3:1-5:30
 • 2 Cô-rinh-tô 11:1-15
 • Thi Thiên 53:1-6
 • Châm Ngôn 22:28-29
Ngày 10
 • Ê-sai 6:1-7:25
 • 2 Cô-rinh-tô 11:16-33
 • Thi Thiên 54:1-7
 • Châm Ngôn 23:1-3
Ngày 11
 • Ê-sai 8:1-9:21
 • 2 Cô-rinh-tô 12:1-10
 • Thi Thiên 55:1-23
 • Châm Ngôn 23:4-5
Ngày 12
 • Ê-sai 10:1-11:16
 • 2 Cô-rinh-tô 12:11-21
 • Thi Thiên 56:1-13
 • Châm Ngôn 23:6-8
Ngày 13
 • Ê-sai 12:1-14:32
 • 2 Cô-rinh-tô 13:1-14
 • Thi Thiên 57:1-11
 • Châm Ngôn 23:9-11
Ngày 14
 • Ê-sai 15:1-18:7
 • Ga-la-ti 1:1-24
 • Thi Thiên 58:1-11
 • Châm Ngôn 23:12
Ngày 15
 • Ê-sai 19:1-21:17
 • Ga-la-ti 2:1-16
 • Thi Thiên 59:1-17
 • Châm Ngôn 23:13-14
Ngày 16
 • Ê-sai 22:1-24:23
 • Ga-la-ti 2:17-3:9
 • Thi Thiên 60:1-12
 • Châm Ngôn 23:15-16
Ngày 17
 • Ê-sai 25:1-28:13
 • Ga-la-ti 3:10-22
 • Thi Thiên 61:1-8
 • Châm Ngôn 23:17-18
Ngày 18
 • Ê-sai 28:14-30:11
 • Ga-la-ti 3:23-4:31
 • Thi Thiên 62:1-12
 • Châm Ngôn 23:19-21
Ngày 19
 • Ê-sai 30:12-33:9
 • Ga-la-ti 5:1-12
 • Thi Thiên 63:1-11
 • Châm Ngôn 23:22
Ngày 20
 • Ê-sai 33:10-36:22
 • Ga-la-ti 5:13-26
 • Thi Thiên 64:1-10
 • Châm Ngôn 23:23
Ngày 21
 • Ê-sai 37:1-38:22
 • Ga-la-ti 6:1-18
 • Thi Thiên 65:1-13
 • Châm Ngôn 23:24
Ngày 22
 • Ê-sai 39:1-41:16
 • Ê-phê-sô 1:1-23
 • Thi Thiên 66:1-20
 • Châm Ngôn 23:25-28
Ngày 23
 • Ê-sai 41:17-43:13
 • Ê-phê-sô 2:1-22
 • Thi Thiên 67:1-7
 • Châm Ngôn 23:29-35
Ngày 24
 • Ê-sai 43:14-45:10
 • Ê-phê-sô 3:1-21
 • Thi Thiên 68:1-18
 • Châm Ngôn 24:1-2
Ngày 25
 • Ê-sai 45:11-48:11
 • Ê-phê-sô 4:1-16
 • Thi Thiên 68:19-35
 • Châm Ngôn 24:3-4
Ngày 26
 • Ê-sai 48:12-50:11
 • Ê-phê-sô 4:17-32
 • Thi Thiên 69:1-18
 • Châm Ngôn 24:5-6
Ngày 27
 • Ê-sai 51:1-53:12
 • Ê-phê-sô 5:1-33
 • Thi Thiên 69:19-36
 • Châm Ngôn 24:7
Ngày 28
 • Ê-sai 54:1-57:14
 • Ê-phê-sô 6:1-24
 • Thi Thiên 70:1-5
 • Châm Ngôn 24:8
Ngày 29
 • Ê-sai 57:15-59:21
 • Phi-líp 1:1-26
 • Thi Thiên 71:1-24
 • Châm Ngôn 24:9-10
Ngày 30
 • Ê-sai 60:1-62:5
 • Phi-líp 1:27-2:18
 • Thi Thiên 72:1-20
 • Châm Ngôn 24:11-12