Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha – Khúc Ca Tâm Tình – Ngài Biết Rõ

Chúa Chăn Giữ Tôi – Tình Yêu Hy Vọng – Tình Yêu Chúa Chữa Lành

Bên Giòng Sông – Tôi Không Thể Biết – Con Đường Chúa Vẫn Di

Giê-xu – Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh – Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Ngài Đến Tìm Tôi – Gần Chúa Hơn – Cung Điện Bằng Ngà

Bài Ngợi Ca Dâng Chúa – Đứa Con Hoang Trở Về – Niềm Vui Mới

Khúc Tâm Ca – Vòng Tay Cha – Chúa Biết Rõ

Ngài Cứu Tôi – Hoàng Hôn Bên Kia Đồi – Bài Ca Tâm Linh

Từ Tấm Lòng Biết Ơn – Nguồn Sống Trong Tâm – Khi Tôi Quì Nơi Chân Chúa

Trở Về – Chúa Tôi – Sống Trong Niềm Vui