Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Tôi Tin – Hãy Tìm Về – Tôi Ngước Mắt Lên Triền Núi

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai – Nhạc Khúc Tuyệt Vời – Đưa Con Về Chốn An Bình

Tôi Sẽ Thưa Chuyện Ngài – Chúa Hãy Cho Con – Con Nợ Ngài

Giê-xu Đứng Trước Cửa Tâm - Dòng Bình Tịnh - Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố

Trong Vườn Cầu Nguyện – Mong Con Nhớ Lại – Tôi Nghe Dòng Suối Trong Lòng

Tình Yêu Chúa Tôi – Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha – Khúc Ca Tâm Tình

Liên Khúc Đồi Vắng – Nhiều Khi Nhớ Về – Đứa Con Hoang Trở Về

Ngài Là Mùa Xuân – Nhạc Khúc Truyệt Vời – Diệu Vinh Thay Bình An

Trở Về – Chúa Tôi – Bước Cao Hơn

Nhân Loại Cần Chúa – Tôi Tin – Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào