Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Trở Về Bên Cha Dấu Yêu – Dọn Lòng Đón Chúa – Ngài Là Ai?

Một Đời Người – Giê-xu Cứu Tôi – Chính Ta Đã Chọn Con

Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha – Khúc Ca Tâm Tình – Ngài Biết Rõ

Chỉ Có Duy Ngài – Dòng Sông – Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Tình Yêu Nhiệm Mầu – Tình Yêu Tuyệt Vời – Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi

Vì Tội Tôi – Gần Chúa Hơn – Lòng Tôi Yêu Mến Chúa

Nguồn Vui Chúa Ban – Ý Nghĩa Cuộc Sống – Dòng Sông

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay – Hãy Tìm Về – Khi Giê-xu Qua – Người Chăn Hiền Lành

Giê-xu – Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh – Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Ngài Biết Rõ – Ý Nghĩa Cuộc Sống – Giê-xu Tìm Tôi