Bài 20: Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh (Phần 2) – 2 Côrinhtô 8:15-9:5 – Luật Chia SẻBài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình