Bài 18: Tôi Dâng Hiến Trong Hội Thánh Tôi – 2 Côrinhtô 8:1-15 (Phần 6) – Thiếu Hay Đủ?Bài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình