Bài 14: Tôi Dâng Hiến Trong Hội Thánh Tôi – 2 Côrinhtô 8:1-15 (Phần 2) – Bốn Nguyên TắcBài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình