Bài 15: Tôi Dâng Hiến Trong Hội Thánh Tôi – 2 Côrinhtô 8:1-15 (Phần 3) – Cách Đẹp Lòng ChúaBài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình