Lẽ Thật Cho Đời Sống

Bài nghe

Bài 27: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Ăn Năn Thật (Phần 9)

Bài 26: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Không Định Tội (Phần 8)

Bài 25: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Bảy Mươi Lần Bảy (Phần 7)

Bài 24: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Ân Sủng Dư Dật (Phần 6)

Bài 23: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Một Lần Đủ Cả (Phần 5)

Chúa Cứu Thế Tối Thượng – Côlôse 1:12-23 (Phần 2)

Bài 22: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Ăn Năn Thống Hối (Phần 4)

Bài 21: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Hiểu Biết Tội Lỗi (Phần 3)

Bài 20: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Trông Đợi Tha Thứ (Phần 2)

Bài 19: Tha Thứ Từ Cha – Luca 11:1-4 – Đấng Hay Tha Thứ (Phần 1)