Bài 80: Mười Điều Răn (Phần 17) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17Bài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình