Bài 78-31: Mười Điều Răn (Phần 12) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17 - Nền TảngBài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình