Bài 023: Mười Tai Vạ (Phần 6) – Sách Xuất Ai-cập 9:8-12 – Ghẻ Chốc Trên Người Và Súc VậtBài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình