Văn Phẩm Cơ Đốc

Bài nghe

Bài 20: Sứ Điệp Truyền Giáo - George Verwer – Tập 2 – Chương 9 (Phần 2)

Bài 18: Sứ Điệp Truyền Giáo – Tập 2 – Chương 7 (Phần 2), Chương 8 và Chương 9 (Phần 1)

Bài 18: Sứ Điệp Truyền Giáo – Tập 2 – Chương 6 (Phần 3), Chương 7 (Phần 1)

Bài 17: Sứ Điệp Truyền Giáo – Tập 2 – Chương 6 (Phần 2)

Bài 16: Sứ Điệp Truyền Giáo – Tập 2 – Chương 6 (Phần 1)

Bài 15: Sứ Điệp Truyền Giáo – Tập 2 – Chương 5 (Phần 2)

Bài 14: Sứ Điệp Truyền Giáo – Tập 2 – Chương 4 (Phần 2) & Chương 5 (Phần 1)

Bài 13: Sứ Điệp Truyền Giáo – Tập 2 – Chương 3 & Chương 4 (Phần 1)

Bài 12: Sứ Điệp Truyền Giáo – Tập 2 – Chương 2

Bài 11: Sứ Điệp Truyền Giáo – Tập 2 – Lời Giới Thiệu – Chương 1