Văn Phẩm Cơ Đốc

Bài nghe

Bài 01: Lãnh Đạo Bằng Tình Yêu - Tác giả: Alexander Strauch – Chương 1 (Phần 1)

Bài 29: Sứ Điệp Truyền Giáo - George Verwer – Tập 3 – Chương 8 (Kết Thúc)

Bài 28: Sứ Điệp Truyền Giáo - George Verwer – Tập 3 – Chương 6 (Phần 2) & Chương 7

Bài 27: Sứ Điệp Truyền Giáo - George Verwer – Tập 3 – Chương 5 (Phần 2) & Chương 6 (Phần 1)

Bài 26: Sứ Điệp Truyền Giáo - George Verwer – Tập 3 – Chương 4 (Phần 2) Chương 5 (Phần 1)

Bài 25: Sứ Điệp Truyền Giáo - George Verwer – Tập 3 – Chương 3 (Phần 2) Chương 4 (Phần 1)

Bài 24: Sứ Điệp Truyền Giáo - George Verwer – Tập 3 – Chương 2 & Chương 3 (Phần 1)

Bài 23: Sứ Điệp Truyền Giáo - George Verwer – Tập 2 – Chương 12 (Phần 2) & Tập 3 – Chương 1

Bài 22: Sứ Điệp Truyền Giáo - George Verwer – Tập 2 – Chương 11 và Chương 12 (Phần 1)

Bài 21: Sứ Điệp Truyền Giáo - George Verwer – Tập 2 – Chương 10