Tìm Hiểu Phúc Âm

Bài nghe

#76: Sự Chuộc Tội và Sự Xưng Công Bình – (Bài 12) Cho Những Ai Tin

#75: Xưng Công Bình Cho Những Kẻ Không Tin Kính (Bài 11)

#74: Ápraham Được Xưng Công Bình Bởi Đức Tin (Bài 10)

#73: Sự Phân Biệt Bị Loại Bỏ Và Luật Pháp Được Thiết Lập (Bài 9)

#72: Sự Khoe Khoang Bị Loại Trừ (Bài 8)

#71: Sự Biện Minh Của Đức Chúa Trời (Bài 7)

#70: Huyết Của Chúa Cứu Thế Giê-xu (Bài 6)

#69: Sự Đền Tội Cho Sự Công Chính Của Chúa (Bài 5)

#68: Ân Điển Trong Đấng Cứu Thế (Bài 4)

#67: Hơn Cả Sự Tha Thứ (Bài 3)