Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe

Bài 055: Tín Nhân Trần Tục – 1 Côrinhtô 2:14-16

Bài 054: Đức Thánh Linh Ngự Trị Trong Chúng Ta – 1 Côrinhtô 2:10-16

Bài 053: Tin Lành Trong Quyền Năng Thánh Linh (Phần 2) – 1 Côrinhtô 2:1-16

Bài 052: Tin Lành Trong Quyền Năng Thánh Linh – 1 Côrinhtô 2:1-16

Bài 051: Thập Tự Giá - Biểu Tượng Của Tin Lành – 1 Côrinhtô 1:12-31

Bài 050: Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời – 1 Côrinhtô 1:18-31

Bài 049: Bất Hòa Và Chia Rẽ Trong Hội Thánh (Phần 2) – 1 Côrinhtô 1:9-17

Bài 048: Bất Hòa Và Chia Rẽ Trong Hội Thánh (Phần 1) – 1 Côrinhtô 1:9-17

Bài 047: Những Đặc Quyền Của Cơ Đốc Nhân (Phần 2) – 1 Côrinhtô 1:1-9

Bài 046: Những Đặc Quyền Của Cơ Đốc Nhân (Phần 1) – 1 Côrinhtô 1:1-9