Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe

Bài 97: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 12) - 1 Côrinhtô 13

Bài 96: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 11) - 1 Côrinhtô 13

Bài 95: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 10) - 1 Côrinhtô 13

Bài 94: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 9) - 1 Côrinhtô 13

Bài 93: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 8) - 1 Côrinhtô 13

Bài 92: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 7) - 1 Côrinhtô 13

Bài 91: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 6) - 1 Côrinhtô 13

Bài 90: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 5) - 1 Côrinhtô 13

Bài 89: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 4) - 1 Côrinhtô 13

Bài 88: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 3) - 1 Côrinhtô 13