Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe

Bài 156: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 23) – Công Vụ 11:19-30 – Thành Lập Hội Thánh Sống Mạnh

Bài 155: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 22) – Công Vụ 11:1-18 – Truyền Thông Và Lời Chúa

Bài 154: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 21) – Công Vụ 10:23-48 – Mẫu Truyền Giáo Từng Nhà

Bài 153: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 20) – Công Vụ 10:1-23 – Mở Cửa Cứu Rỗi Cho Thế Giới

Bài 152: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 19) – Công Vụ 9:31-43 – Hội Thánh Đi Trong Đường Kính Sợ Chúa

Bài 151: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 18) – Công Vụ 9:20-30 – Phao-lô

Bài 150: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 17) – Công Vụ 9:1-19 – Chúa Là Ai?

Bài 149: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 16) – Công Vụ 8:26-40

Bài 148: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 15) – Công Vụ 8:14-25

Bài 147: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 14) – Công Vụ 6:8 - 7:53