Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe

Bài 165: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 32) – Công Vụ 15:50-16:15 – Bước Đi Theo Thánh Linh

Bài 164: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 31) – Công Vụ 15:33-16:10 – Tinh Thần Truyền Giáo

Bài 163: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 30) – Công Vụ 15:1-33 – Nền Tảng Cứu Rỗi

Bài 162: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 29) – Công Vụ 14:21-28 – Mẫu Truyền Giáo Đầu Tiên

Bài 161: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 28) – Công Vụ 14:1-20 – Sứ Vụ Cực Nhọc Nhưng Cao Quí

Bài 160: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 27) – Công Vụ 13:42-52 – Sứ Giả Đem Ơn Cứu Rỗi

Bài 159: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 26) – Công Vụ 13:13-52 – Hành Trình Truyền Giáo

Bài 158: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 25) – Công Vụ 13:1-12 – Hành Trình Truyền Giáo

Bài 157: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 24) – Công Vụ 12:1-24 – Cuộc Vượt Ngục Thần Kỳ

Bài 156: Hội Thánh Ban Đầu (Bài 23) – Công Vụ 11:19-30 – Thành Lập Hội Thánh Sống Mạnh