Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe

Bài 010: Chúa Bị Kết Án Thay Tôi – Giăng 18:28-38

Bài 009: Yêu Chúa Yêu Người – Giăng 15:9-17

Bài 008: Đức Tin Và Lo Lắng – Ma-thi-ơ 6:25-34

Bài 007: Lời Cầu Nguyện Của Lĩnh Tụ – Thi Thiên 90

Bài 006: Lĩnh Tụ Môi-se – Phục Truyền 34

Bài 178: Hội Thánh Ban Đầu – (Bài 45) – Công Vụ 27:1-44 – Tù Nhân Thành Thuyền Trưởng

Bài 177: Hội Thánh Ban Đầu – (Bài 44) – Công Vụ 24:10-27 – Lời Chứng Của Phao-lô (Phần 3)

Bài 176: Hội Thánh Ban Đầu – (Bài 43) – Công Vụ 22:1-21 – Lời Chứng Của Phao-lô (Phần 2)

Bài 175: Hội Thánh Ban Đầu – (Bài 42) – Công Vụ 21:27-40 – Lời Chứng Của Phao-lô

Bài 174: Hội Thánh Ban Đầu – (Bài 41) – Công Vụ 21:1-26 – Đức Thánh Linh Trong Cộng Đồng Đức Tin