Lời Hằng Sống

Bài nghe

Giáng Sinh - Để Cứu Tội Nhân - 1 Timôthê 1:12-17

Bài 072: Dọn Bỏ Tội Lỗi Vấn Vương (Phần 2) - Nêhêmi 13:1-31

Bài 071: Dọn Bỏ Tội Lỗi Vấn Vương (Phần 1) - Nêhêmi 13:1-31

Bài 070: Cung Hiến Cho Chúa (Phần 4) - Nêhêmi 11:1-3 & 12:27-47

Bài 069: Cung Hiến Cho Chúa (Phần 3) - Nêhêmi 11:1-3 & 12:27-47

Bài 068: Cung Hiến Cho Chúa (Phần 2) - Nêhêmi 11:1-3 & 12:27-47

Bài 067: Cung Hiến Cho Chúa (Phần 1) - Nêhêmi 11:1-3 & 12:27-47

Bài 066: Thay Đổi Thực Tế (Phần 13) - Nêhêmi 10:1-39

Bài 065: Thay Đổi Thực Tế (Phần 12) - Nêhêmi 10:1-39

Bài 064: Thay Đổi Thực Tế (Phần 11) - Nêhêmi 10:1-39