Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 78: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 6)

Bài 153: Trở Nên Chứng Nhân Cho Chúa – Phúc Âm Luca 24:45-53

Bài 017: Vâng Lời Chúa Ra Mắt Pharaôn (Phần 5) – Sách Xuất Ai-cập 7:1-13

Bài 77: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 5)

Bài 152: Trí Khôn Được Mở Ra – Phúc Âm Luca 24:36-49

Bài 016: Vâng Lời Chúa Ra Mắt Pharaôn (Phần 4) – Sách Xuất Ai-cập 6:14-30

Bài 76: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 4)

Bài 151: Mắt Đã Được Mở Ra – Phúc Âm Luca 24:25-34

Bài 015: Vâng Lời Chúa Ra Mắt Pharaôn (Phần 3) – Sách Xuất Ai-cập 6:1-13

Bài 75: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 3)