Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 83.48: Êsau Khinh Quyền Trưởng Nam – Sáng Thế Ký 25:27-34

Bài 14: Truyền Giao Sứ Mạng (Phần 14) – Thư 1 Timôthê 1:1-4

Bài 089: Đánh Mất Cơ Hội – Phúc Âm Luca 14:15-24

Bài 83.47: Dòng Dõi Của Y-sác - Sáng Thế Ký 25:19-26

Bài 13: Truyền Giao Sứ Mạng (Phần 13) - Thư 1 Timôthê 1:1-4

Bài 088: Bài Học Qua Bữa Tiệc – Phúc Âm Luca 14:7-14

Bài 83.46: Ápraham Cưới Bà Kêtura - Sáng Thế Ký 25:1-18

Bài 12: Truyền Giao Sứ Mạng (Phần 12) - Thư 1 Timôthê 1:1-4

Bài 087: Luật Pháp Hay Tình Yêu Thương – Phúc Âm Luca 14:1-6

Bài 83.45: Chọn Vợ Cho Ysác - Sáng Thế Ký 24:29-67 (Phần 3)