Học Kinh Thánh - Tân Tín Hữu

Bài nghe

#77: Ba Ngôi Thiên Chúa – Bài 2: Ba Ngôi Vinh Hiển (Phần 2)

#76: Ba Ngôi Thiên Chúa – Bài 1: Ba Ngôi Vinh Hiển (Phần 1)

#75: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 15: Thoát Khỏi Sự Thịnh Nộ Cùa Đức Chúa Trời

#74: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 14: Nhà Của Đa-vít

#73: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 13: Phục Hồi Giao Ước

#72: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 12: Sự Cứu Chuộc Chắc Chắn

#71: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 11: Vương Quốc Đức Chúa Trời Sẽ Đến

#70: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 10: Vi Phạm Giao Ước

#69: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 09: Giao Ước Cổ Điển

#68: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 08: Sự Cứu Chuộc Hứa Ban Cho Ápraham