Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 77: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 5)

Bài 152: Trí Khôn Được Mở Ra – Phúc Âm Luca 24:36-49

Bài 016: Vâng Lời Chúa Ra Mắt Pharaôn (Phần 4) – Sách Xuất Ai-cập 6:14-30

Bài 76: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 4)

Bài 151: Mắt Đã Được Mở Ra – Phúc Âm Luca 24:25-34

Bài 015: Vâng Lời Chúa Ra Mắt Pharaôn (Phần 3) – Sách Xuất Ai-cập 6:1-13

Bài 75: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 3)

Bài 150: Mắt Đã Bị Che Khuất – Phúc Âm Luca 24:13-24

Bài 014: Vâng Lời Chúa Ra Mắt Pharaôn (Phần 2) – Sách Xuất Ai-cập 5:10-23

Bài 74: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 2)