Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 020: Mười Tai Vạ (Phần 3) – Sách Xuất Ai-cập 8:16-19 – Bụi Hóa Thành Muỗi

Bài 80: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 8)

Bài 002: Làm Chứng Về Sự Sáng – Phúc Âm Giăng 1:6-13

Bài 019: Mười Tai Vạ (Phần 2) – Sách Xuất Ai-cập 8:1-15 – Nạn Ếch Nhái

Bài 79: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 7)

Bài 001: Ban Đầu Có Ngôi Lời – Phúc Âm Giăng 1:1-5

Bài 018: Mười Tai Vạ (Phần 1) – Sách Xuất Ai-cập 7:14-25 – Nước Biến Thành Máu

Bài 78: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 6)

Bài 153: Trở Nên Chứng Nhân Cho Chúa – Phúc Âm Luca 24:45-53

Bài 017: Vâng Lời Chúa Ra Mắt Pharaôn (Phần 5) – Sách Xuất Ai-cập 7:1-13