Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 006: Những Lời Chứng Đơn Sơ Chân Thành – Phúc Âm Giăng 1:35-51

Bài 023: Mười Tai Vạ (Phần 6) – Sách Xuất Ai-cập 9:8-12 – Ghẻ Chốc Trên Người Và Súc Vật

Bài 83: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 11)

Bài 005: Chiên Con Của Đức Chúa Trời – Phúc Âm Giăng 1:29-34

Bài 022: Mười Tai Vạ (Phần 5) – Sách Xuất Ai-cập 8:20-23 – Dịch Bệnh Trên Súc Vật

Bài 82: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 10)

Bài 004: Tiếng Kêu Trong Hoang Mạc – Phúc Âm Giăng 1:19-28

Bài 021: Mười Tai Vạ (Phần 4) – Sách Xuất Ai-cập 8:20-23 – Ruồi Mòng

Bài 81: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 9)

Bài 003: Ngôi Lời Đã Trở Nên Xác Thịt – Phúc Âm Giăng 1:4-18