Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 030: Lễ Vượt Qua (Phần 1) – Sách Xuất Ai-cập 12:1-20 – Chúa Thiết Lập

Bài 90: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 18)

Bài 012: Phương Cách Nhận Sự Sống Đời Đời – Phúc Âm Giăng 3:11-16

Bài 028: Mười Tai Vạ (Phần 10) – Sách Xuất Ai-cập 11:1-10 – Cảnh Báo Con Đầu Lòng Chết

Bài 89: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 17)

Bài 011: Các Ngươi Phải Sinh Lại (Phần 2) – Phúc Âm Giăng 3:1-12

Bài 028: Mười Tai Vạ (Phần 9) – Sách Xuất Ai-cập 10:21-29 – Sự Tối Tăm

Bài 88: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 16)

Bài 010: Các Ngươi Phải Sinh Lại (Phần 1) – Phúc Âm Giăng 3:1-8

Bài 027: Mười Tai Vạ (Phần 8b) – Sách Xuất Ai-cập 10:1-20 – Nạn Cào Cào