Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 016: Tìm Và Cứu Kẻ Bị Mất – Phúc Âm Giăng 4:1-7

Bài 033: Lễ Vượt Qua (Phần 4) – Sách Xuất Ai-cập 12:29-36 – Được Đắc Thắng Và Tự Do

Bài 93: Sự Cứu Rỗi Dành Cho Mọi Người – Thư 1 Timôthê 2:1-7

Bài 015: Đấng Từ Trên Cao Xuống – Phúc Âm Giăng 3:31-36

Bài 032: Lễ Vượt Qua (Phần 3) – Sách Xuất Ai-cập 12:21-28 – Tuân Giữ Để Được Cứu

Bài 92: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 20)

Bài 014: Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống – Phúc Âm Giăng 3:22-30

Bài 031: Lễ Vượt Qua (Phần 2) – Sách Xuất Ai-cập 12:1-20 – Lễ Bánh Không Men

Bài 91: Đánh Trận Tốt Lành Cho Chúa – Thư 1 Timôthê 1:18-20 (Phần 19)

Bài 013: Đến Cùng Sự Sáng – Phúc Âm Giăng 3:17-21