Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 040: Môi-se và Ysơraên Ca Ngợi Chúa – Sách Xuất Ai-cập 15:1-21

Bài 100: Tin và Làm – Thư 1 Timôthê 2:9-15

Bài 022: Đức Tin Thể Hiện Bằng Hành Động – Phúc Âm Giăng 4:39-42

Bài 039: Vượt Qua Biển Đỏ – Sách Xuất Ai-cập 14:15-31 – (P2) Chúa Giải Cứu

Bài 99: Bền Đỗ Trong Đức Tin – Thư 1 Timôthê 2:9-15

Bài 021: Niềm Vui Chung Trong Ngày Mùa – Phúc Âm Giăng 4:31-38

Bài 038: Vượt Qua Biển Đỏ – Sách Xuất Ai-cập 14:1-14 – (P1) Hoàn Cảnh Bế Tắt

Bài 98: Đức Hạnh Của Người Nữ Tin Kính – Thư 1 Timôthê 2:9-15

Bài 020: Hãy Đến Xem – Phúc Âm Giăng 4:23-30

Bài 037: Kỷ Niệm Ra Khỏi Ai-cập – Sách Xuất Ai-cập 13:1-16 – (P3) Chúa Hướng Dẫn Và Bảo Vệ