Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 87: Lời Chúc Tiên Tri (Phần 1) – Sáng Thế Ký 49:1-28

Bài 53: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 13) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 128: Lời Chúa Không Qua Đi – Phúc Âm Luca 21:29-33

Bài 86: Chúc Phước Cho Dòng Dõi Sau – Sáng Thế Ký 48:1-22

Bài 52: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 12) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 127: Ngày Tận Thế và Chúa Giê-xu Ngự Đến – Phúc Âm Luca 21:25-28

Bài 85: Hướng Về Đất Hứa – Sáng Thế Ký 47:28-31

Bài 51: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 11) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 126: Lời Báo Trước Giêrusalem Bị Hủy Diệt – Phúc Âm Luca 21:20-24

Bài 84: Quản Trị Và Cứu Người – Sáng Thế Ký 47:13-26