Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 60: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 20) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 135: Tình Yêu Đã Phôi Pha – Phúc Âm Luca 22:21-24

Bài 93: Đừng Sợ - Hãy Tin Cậy Chúa – Sáng Thế Ký 50:15-21

Bài 59: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 19) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 134: Giao Ước Mới – Phần 2 – Phúc Âm Luca 22:14-20

Bài 92: Đám Tang Gia-cốp – Sáng Thế Ký 50:7-14

Bài 58: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 18) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 133: Giao Ước Mới – Phần 1 – Phúc Âm Luca 22:14-20

Bài 91: Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương – Sáng Thế Ký 49:29 - 50:6

Bài 57: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 17) – Thư 1 Timôthê 1:12-17