Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 003: Cảnh Nô Lệ Tại Ai-cập (Phần 2) – Sách Xuất Ai-cập 1:15-22 – Kính Sợ Đức Chúa Trời

Bài 63: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 23) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 138: Thói Quen Cầu Nguyện – Phúc Âm Luca 22:39-46

Bài 002: Cảnh Nô Lệ Tại Ai-cập – Sách Xuất Ai-cập 1:1-14

Bài 62: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 22) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 137: Sàng Sảy - Hối cải - Ích Lợi – Phúc Âm Luca 22:31-38

Bài 001: Giới Thiệu Sách Xuất Ai-cập – Sách Xuất Ai-cập 1:1-7

Bài 61: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 21) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 136: Nguyên Tắc Lãnh Đạo Của Nước Trời – Phúc Âm Luca 22:24-30

Bài 94: Hướng Về Đất Hứa – Sáng Thế Ký 50:22-26