Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 142: Chúa Giê-xu Trước Tòa Philát và Hêrốt – Phúc Âm Luca 23:1-12

Bài 006: Chuẩn bị Người Phục Vụ (Phần 3) – Sách Xuất Ai-cập 2:23 - 3:10 – Chúa Kêu Gọi (Phần 1)

Bài 66: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 26) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 141: Chúa Giê-xu Trước Tòa Án Tôn Giáo – Phúc Âm Luca 22:63-71

Bài 005: Chuẩn bị Người Phục Vụ (Phần 2) – Sách Xuất Ai-cập 2:11-22 – Chúa Có Hạ Ngươi Xuống

Bài 65: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 25) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 140: Hai Ánh Mắt – Phúc Âm Luca 22:54-62

Bài 004: Chuẩn bị Người Phục Vụ (Phần 1) – Sách Xuất Ai-cập 2:1-10 – Ơn Cứu Sống

Bài 64: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 24) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 139: Chọn Đứng Phía Nào? – Phúc Âm Luca 22:47-53