Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 70: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 30) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 145: Lòng Người – Phúc Âm Luca 23:32-38

Bài 009: Khích Lệ Người Phục Vụ – Sách Xuất Ai-cập 3:11-22 – Tên Ngài Là Chi?

Bài 69: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 29) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 144: Trên Đường Gô-gô-tha – Phúc Âm Luca 23:26-31

Bài 008: Khích Lệ Người Phục Vụ – Sách Xuất Ai-cập 3:11-4:17 – Tôi Là Ai?

Bài 68: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 28) – Thư 1 Timôthê 1:12-17

Bài 143: Công Lý Hay Tiếng Kêu La Sẽ Thắng? – Phúc Âm Luca 23:13-25

Bài 007: Chuẩn bị Người Phục Vụ (Phần 3) – Sách Xuất Ai-cập 2:23 - 3:10 – Chúa Kêu Gọi

Bài 67: Sống Trong Ơn Thương Xót Của Chúa (Phần 27) – Thư 1 Timôthê 1:12-17